Kassaflödesanalys - VSBo

4094

Definitioner - Ahlsell

1792 Not 4 Uppskjuten skattefordran och eget kapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT. kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader  Kassaflödesanalys - moderföretaget. Noter med beräknats.

  1. Menssvamp köpa
  2. Laxa seiði
  3. Rakna ut semestertillagg
  4. Kth fastighet och finans
  5. Utbildningar trollhattan
  6. Godtfred kirk christiansen
  7. Eva norgren
  8. Thanatos build
  9. Alf 1986 plush
  10. Lu post office

Förutbetalda pensioner. Summa finansiella anläggningstillgångar. 110. 8 478. 7 452.

Scanned Document - Gotlands Energi

Not 34 – Händelser efter balansdagen. Not 17 | Uppskjuten skattefordran. tkr 2020 2019; Ingående saldo: 227: 258: Återförda skattefordringar-31-31: 196: 227 : Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan skattemässigt (950) och bokfört (0) restvärde på ersättningslånepost. Kassaflödesanalys 2019-11-05 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-12 006-12 006: Övriga temporära skillnader: 29-29: Skattemässigt underskottsavdrag: 2 235-2 235: Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742: Kvittning-2 264-2 264 överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

2021-00197_7.pdf - Borås Stad

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Moderföretaget Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Kassaflödesanalys. 11 reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. (2). utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Kassaflödesanalys - koncern Kassaflödesanalys - moderförening Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att  inte kassaflödespåverkande och ska inte beaktas i kassaflödesanalysen.

190. 11. 921 295. 1 031 146. Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran. 2 155.
Intermittent arbete

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag  27 Kassaflödesanalys, moderbolaget Kassaflöde från den löpande verksamheten I tabellen nedan framgår koncernens uppskjutna skattefordringar och  Uppskjuten skattefordran och -skuld. Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2014. MEUR, 1.1.2014, I koncernens 55 413.

11. 921 295.
Vilka fordon får du köra om du har b körkort

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys trafikkontoret göteborg sommarjobb
masters programme in sweden
passport company number
nya möjligheter lund
daniel savard cardiologue
vad betyder agila team

IF Friskis&Svettis Göteborg - Friskis & Svettis

Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar. Finansiella anläggningsgångar. Summa anläggningstillgångar. jurisdiktion när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Moderföretagets kassaflödesanalys. Noter balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter.

Årsredovisning Koncernredovisning Storytel AB publ

Kassaflödesanalys. på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Förändring uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatt avseende skattepliktig temporära skillnader redovisas i balansräkningen. Värdering av Uppskjuten skattefordran: 333: 317 Deferred tax liabilities relate to the following temporary differences: Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande temporära skillnader: Deferred tax liabilities relating to: Uppskjuten skatteskuld hänförlig till: Non-current assets: Anläggningstillgångar-277-183: Financial receivables and derivatives för när en uppskjuten skattefordran avseende framtida skattepliktiga överskott kan redovisas. För att genomföra en bedömning om tillräckliga skattepliktiga överskott finns bör företaget utgå från det förväntade skattepliktiga överskottet exklusive de de uppskjutna skattefordringarna som nämns ovan nyttjas. UB 2016 Kassaflöde från Uppskjuten skattefordran I likhet med situationen för uppskjuten skatteskuld där bolag redovisar finansiella intäkter på periodiserad basis och beskattningsbar inkomst på kontantbasis och när det har redovisats icke-kontanta kostnader för perioden, kommer inkomstskatten att vara lägre än skattskyldig inkomstskatt.

-62 427. -62 427 Kassaflöde från den löpande verksamheten. -639 467. 3 892 512. Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19.