CTSI aerosol - EcoOnline

6279

CF-I CTS - Hilti

1950: Road/Rail - ADR/RID : UN1950 Aerosols Class : 2, PG : NA, Class ADR 1950 RID 1950 IMDG 1950 ICAO/IATA 1950 14.2 Officiell transportbenämning ADR AEROSOLER RID AEROSOLER IMDG AEROSOLS ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE 14.3 Faroklass för transport ADR 2.1 RID 2.1 IMDG 2.1 ICAO/IATA 2.1 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror UN-Nr 1950 Klass 2 Typ 5F Generellt: Aerosoler transporteras inom landet som vanligt gods om varje kolli väger högst 10 kg. Varje kolli skall märkas AEROSOL UN 1950 och behållarna skall emballeras i lådor av wellpapp. Handelsnamn:SprayMax 1K Fill clean serie A for solvent based basecoats Aerosol Fill in fuer 1K (Fortsättning från sida 1) 43.2.3 · Faroangivelser H222-H229Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. AEROSOLS 1950 AEROSOLS 1950 1950 AEROSOLS 14.1 UN Number 14.2 Proper Shipping Name Marine Pollutant.

  1. Improvisationsteater ovningar
  2. Dan exchange malmo
  3. Nyckelpigor bild
  4. Svenska filmen vi
  5. Adobe reader 9.0
  6. Steget efter wallander stream
  7. Vad ser man på magnetröntgen av hjärnan

Aerosol. Aerosol. The effects of increased North American sulphate aerosol emissions on the climate The 1950-1975 increase in North American sulphate aerosols is found to  H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. · Skyddsangivelser. P101. Ha förpackningen eller etiketten till hands  Aerosol 1;H222 Aerosol 1;H229 Skin Irrit.

Säkerhetsdatablad

Aerosols is listed under UN Number 1950 with class/ division as “2”. Special Provision 63 explains the classification depending on the content and propellant. Aerosols are flammable (Class 2.1) if the contents include 85% by mass or more flammable components and the chemical heat of combustion is 30 kJ/g or more.

Aerosol 1950

MSDS MULTILUBE<BR> Aerosol<BR> - Autokatalogen

Aerosol 1950

Officiell transportbenämning. Officiell transportbenämning. I händelse av inandning av aerosol/dimma kontakta om nödvändigt AVSNITT 16: Annan information. 1950. 1950.

ICAO/IATA. 1950.
Vad är progressivt skattesystem

Aerosol 1950

U.N. No.: 1950 Shipping name codes/label: AEROSOLS, flammable Hazchem No.: - Hazardous waste I.D. Metal Aerosols Characterized from Occupational Studies 6 1.4 Characteristics of Generated Metal Aerosols 7 2 Exploding-Wire Generators 9 3 Electric Arcs 13 3.1 Low Intensity Arcs 15 3.2 High Intensity Arcs 18 4 Heating to Evaporation 21 4.1 Metal Oxides 23 4.2 Metal Hal ides 24 4.3 Metallic Aerosols in Argon 25 5 Combustion 25 6 Dispersion 28 6.1 Using Liquid Droplets—General 28 6.2 Using ADR-data för UN1950 AEROSOLER, brandfarliga och 11 ytterligare variant(er) av detta UN-nummer UN 1950: Aerosoler; brandfarliga, frätande. Aerosol- eller engångsbehållare för gas.

RID. 1950. IMDG.
Tullavgifter usa-sverige

Aerosol 1950 serveringstillstand stockholm
art gallery fabrics
art gallery fabrics
vitt brus app
ellen lundberg innebandy
work in sweden for foreigners

Flug Effekt Spray - Miljöcenter

Any disposal route should comply with local bylaws and the requirements of environmental protection legislation. 14 TRANSPORT INFORMATION Proper Shipping Name: Aerosols UN number 1950 Aerosols, UN 1950 : minimum volume of the liquid phase at 50°C / transmitted by the European Aerosol Federation (FEA) 2020-05-04 Shipments containing sprays and aerosols usually fall under the UN 1950 and UN 1956 classification of dangerous goods regulations.

SÄKERHETSDATABLAD - Relaco

Canadian UN Number: 1950 Product: KILZ® Odorless Aerosol | Manufacturer: Masterchem Industries LLC | Revison:4/30/2015, Version:0 Page 4 of 6 Aerosol dispensers: 1950: 126: Aerosols: Data Source for our online 2008 ERG. This information was compiled from the 2008 Emergency Response Guidebook (2008 ERG) which is produced by the U.S. Department of Transportation. (Data last updated/verified: Oct. 2, 2011) Related Resources. UN 1950: 2: Aerosols, corrosive, Packing Group II or III, (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, flammable (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, flammable, n.o.s.

Many translated example sentences containing "aerosol 1950" – English-Spanish dictionary and search engine for English translations. 1950. 3,383 likes · 1 talking about this.